wstecz

Regulamin poleceń

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „POLECAM & ZARABIAM”

 

§1. Definicje

 

Bonus pieniężny – Bonus pieniężny o wartości 500 zł brutto. 

Formularz rejestracyjny – dokument, według ustalonego wzoru (załącznik nr 1), w którym Uczestnik Programu zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Polecam & zarabiam” podaje swoje dane osobowe oraz podaje dane osobowe osoby polecanej do celów udziału w Programie oraz wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonów pieniężnych. 

Organizator Programu- firma Ecojob Sp. z o.o. ul. Wieczorynki 29, 60-193 Poznań

Osoba polecana – osoba, której Uczestnik programu polecił usługi Organizatora i bierze czynny udział w procesie rekrutacji. 

Program – Program lojalnościowy „ Polecam & zarabiam” polega na oferowaniu Uczestnikom Programu wymiany poleceń (tj. ilości nowych kandydatów, tzw. Osoby polecane) na bony pieniężne w oparciu o zasady opisane w niniejszym Regulaminie. 

Uczestnik – pracownik firmy Ecojob Sp. z o.o. 

Regulamin – Regulamin Programu Lojalnościowego „Polecam & zarabiam”, w którym są określone zasady Programu, a także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników. 

Strona www organizatora – Oficjalna strona internetowa organizatora programu – www.ecojob.pl

 

§ 2. Postanowienia ogólne:

 

 • Firma Ecojob Sp. z o.o. z siedzibą główną w Poznaniu przy ul. Wieczorynki 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy , pod numerem 0000509771, zwana dalej Organizatorem, wprowadza Program Lojalnościowy o nazwie „Polecam & zarabiam”, zwany dalej Programem, promujący polecanie osób przez pracowników w/w firmy zwanej dalej Uczestnikami.
 • Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 • Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest następujący: Ecojob Sp. z o.o. ul. Wieczorynki 29, 60-193 Poznań.

§3. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego:

 

 • Program przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników firmy Ecojob Sp. z o.o. , zwani dalej „Uczestnikami”.
 • W Programie nie mogą brać udziału osoby nie będące pracownikami organizatora.
 • Udział w programie jest dobrowolny.
 • Podanie danych osobowych w zakresie określnym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w oddziałach organizatora oraz na stronie internetowej www.ecojob.pl
 • Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.
 • Regulamin dostępny jest w biurach Organizatora, na stronie internetowej www.ecojob.pl oraz na formularzu zgłoszeniowym, zwanym dalej formularzem (załącznik nr 1), którego wypełnienie i podpisanie oznacza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem.

 

§4. Zasady Poleceń kandydatów:

 

 • Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie w sposób czytelny formularza, podanie danych osobowych oraz przekazanie CV Osoby Poleconej.
 • Wypełniając formularz Uczestnik oraz Osoba Polecana wyrażają zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik oraz Osoba Polecana wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem oraz Osobą Polecaną drogą telefoniczną, mailową.
 • Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, podpis Uczestnika, dane Osoby Polecanej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, CV.
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnik przekazuje w oddziałach organizatora lub poprzez aplikację na stronie internetowej organizatora.
 • Wypełniony formularz przez Uczestnika za pomocą aplikacji na stronie internetowej Organizatora oraz zaakceptowanie warunków regulaminu jest jednoznaczne z własnoręcznym podpisem Uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo bądź takie, które nie wypłynęły do Organizatora, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.
 • Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
 • Ilość Osób Polecanych przez Uczestnika jest nieograniczona.

 

§5. Zasady przyznawania bonusów za polecenia:

 

 • Osoba polecona przez Uczestnika, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zatrudniona przez Organizatora musi przepracować min. 1 miesiąc. Po upływie 1 miesiąca Uczestnik otrzymuje od Organizatora bonus pieniężny o wartości 500 zł brutto.
 • Uczestnik otrzyma informację mailową od Organizatora o przyznaniu mu bonu pieniężnego za osobę poleconą.
 • Uczestnik programu otrzyma bonus pieniężny o wartości 500 zł brutto przelewem na wskazane konto.

 

§6. Dane osobowe:

 

 • Administratorem danych osobowych Osoby podanych w Programie jest Organizator.
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: infopraca@ecojob.pl , adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: +48 61 868 29 87.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu realizacji Programu a dane osobowe Osoby poleconej w celu rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 • W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 1. rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej udzielona zgoda nie zostanie cofnięta. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: infopraca@ecojob.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 • Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

 • Uczestnikowi oraz Osobie poleconej przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • W sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Programie.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi oraz Osobie poleconej przysługuje prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO.

 • Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§7. Postanowienia końcowe:

 

 • Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą podane do oficjalnej wiadomości na stronie internetowej Organizatora do wyglądu.
 • Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.