Privacy Policy

§1 Zasady ogólne

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Ecojob Sp. z o.o. , z siedzibą w 60-193 ( adres Spółki: Poznań Poznań ul. Wieczorynki 29), z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509771 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy we Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. O kapitale zakładowym 50 000 PLN, NIP 9522129861, REGON 147242723, PKD 7820Z,

Dane kontaktowe Administratora Danych: adres e-mail: infopraca@ecojob.pl

§2 Podstawowe pojęcia

DANE OSOBOWE – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę.

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.

PAŃSTWO TRZECIE – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

USŁUGODAWCA – rozumie się przez to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: https://ecojob.pl/

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: https://ecojob.pl/.

§3 Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakres przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji internetowych umieszczonych na stronie https://ecojob.pl/ oznaczonych jako formularz kontaktowy oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Wprowadzenie danych osobowych do formularza kontaktowego jest wymogiem umownym oraz jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Zakres ten obejmuje podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail. Dane wskazane powyżej są niezbędne do korzystania z usług, a niepodanie danych spowoduje niemożliwość korzystania z usług.

Korzystanie z witryny: https://ecojob.pl/ nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik. Tym samym użytkownicy nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

Dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa nie są gromadzone przez Usługodawcę. Jeżeli Użytkownik w toku realizacji usług przekaże tego typu informacje jest zobowiązany do jednoczesnego wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usługi, a gdy dane dotyczą osoby trzeciej powinien przekazać dane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której one dotyczą.

§4 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności w celu zgłoszenia swojej kandydatury w procesie rekrutacji prowadzonej przez Usługodawcę.

Dane Osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, tj. utrzymywania kontaktu ze swoimi Użytkownikami.

§5 Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Usługodawca zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.

Usługodawca zobowiązany jest zapewnić:

a) przetwarzane danych zgodnie z prawem i zgodnie z celem określonym przepisami niniejszej Polityki Prywatności,

b) zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w innym celu niż określony w Polityce Prywatności, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również w innym celu.

Usługodawca oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca, w przypadku korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej: https://ecojob.pl/ w sposób niedozwolony, sprzeczny z przepisami prawa, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, przy jednoczesnym zabezpieczeniu stosownych dowodów, wówczas przetwarzanie danych osobowych nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane Osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

§6 Dostęp do Danych Osobowych

Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług za pomocą witryny internetowej https://ecojob.pl/ , a także informatycy, podmioty zajmujące się konserwacją i administrowaniem witryny internetowej.

Dostęp przez osoby, których mowa w ust. 1 odbywa się w zakresie określonym przez Usługodawcę.

Usługodawca obowiązany jest zapewnić kontrolę nad rodzajem danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych, terminem oraz sposobem ich przetwarzania, a także kontrolę nad osobą upoważnioną do ich przetwarzania.

Usługodawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§7 Uprawnienia Użytkownika

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, iż Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacje Końcowe

Usługodawca nie będzie podejmował decyzji w trybie zautomatyzowanym, w tym nie będzie dokonywał profilowania.

Usługodawca ma prawo przekazywać Dane Osobowe do Państwa Trzeciego.

Usługodawca w przypadku braku wydania przez Komisję decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO zapewni odpowiednie zabezpieczenia przetwarzania Danych Osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO.

Usługodawca może przekazać Dane Osobowe do Państwa Trzeciego, w razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń wyłącznie pod warunkiem, że:

Użytkownik poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę;

przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Użytkownikiem, a Usługodawcą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Użytkownika;

przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie Użytkownika między Usługodawcą a inną osobą fizyczną lub prawną;

przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;

przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innych osób, jeżeli osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

Usługodawca informuje o możliwości uzyskania kopii danych przekazanych do Państwa Trzeciego.